Vilken huvudvärk har du?
Gör testet här!

Data Protection

Dataintegritet

Med följande integritetspolicy, vill vi informera dig om hanteringen av dina personuppgifter av Linde Gas AB, Rättarvägen 3, 169 68 Solna.

Ibland kan det vara nödvändigt att anpassa detta dokument, såväl hela som specifika delar av dokumentet, för att efterleva de uppdaterade juridiska kraven eller täcka introduktionen av nya tjänster. Du kan hitta den senaste versionen av vår integritetspolicy på: http://www.linde.gas.se/en/footer_ren/data_protection.html.

I. Allmän information angående dataskydd inom Linde

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för hanteringen av dina personliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen är Linde Gas AB. Linde Gas AB är ett dotterbolag inom Linde plc (i detta dokument, är Linde plc och anslutna företag refererade till som ”Linde”, ett ledande globalt industrigas- och ingenjörsbolag).

EU:s gruppdataskyddsombud (”EU GDPO”) hos Linde Gas AB:

Linde GmbH
EU Group Data Protection Officer
Dr. Carl von Linde Strasse 6-14, 82049 Pullach, Germany

E-post: dataprotection@linde.com

2. Dina rättigheter inom dataintegritet

I samband med hantering av personlig information av Linde Gas AB, har alla datasubjekt följande rättigheter enligt Artiklarna 15 till 21 GDPR – inom medlemsstaternas lagstadgade gränser:

– Rätt till information,

– Rätt till korrigering,

– Rätt till radering,

– Rätt till begränsad bearbetning,

– Rätt till överföring av data,

– Rätt till invändning.

Dessutom har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för att bearbeta din personliga information vilket gäller i framtiden. Sådan återkallelse har ingen effekt för det förflutna, det vill säga det påverkar inte legitimiteten av databearbetningen fram till återkallelsen.

Om du tycker att bearbetningen av personlig information av Linde Gas AB inte följer dataskyddsförordningen eller om du inte är nöjd med informationen som vi har tillhandahållit, har du rätt att skicka in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet (se Art. 77 GDPR).

3. Överföring till tredjepartsland eller internationella organisationer

Vi ser till att inte överföra din personliga information till mottagare i länder utan adekvat dataskyddsnivå (tredjepartsland). I en del fall kan dock detta inte undvikas. Om så är fallet, har Linde Gas AB vidtagit och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå hos mottagaren vid alla tidpunkter. Dessa inkluderar särskilt adekvata beslut av EU-kommissionen eller standarduppgifter om dataskydd som antagits av EU-kommissionen och är tillgängliga via EU Group Data Protection Officer.

4. Förvaring och lagringsperioder

Vi bearbetar personlig information endast under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna fullfölja våra kontraktsskyldigheter. När informationen inte behövs längre för detta, raderas informationen i allmänhet.

Dock, för att efterleva med vissa juridiska krav, måste vi lagra viss information efter kontraktsrelationen avslutats. Detta inkluderar kommersiell och skattedokumentation, bevis och lagringsskyldigheter. I dessa fall är vi vanligtvis skyldiga att skydda eller lagra information i tre till tio år, eller i en del ovanliga fall, t.ex. i juridiska tvister i upp till 30 år.

II. Bearbetning av personlig information av Linde Gas AB för kärnverksamhetens syfte

Linde erbjuder kunder från industriell detaljhandel, handel, vetenskap, forskning och offentlig sektor en omfattande produkt- och serviceportfölj. Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners har lika stor mångfald som vi. För att genomföra vår komplexa internationella verksamhet, är det nödvändigt att bearbeta personlig information.

1. Typ och ursprung av personlig information som bearbetas av Linde Gas AB

Vi bearbetar personlig information endast i den utsträckning som behövs för att uppfylla våra kontraktsenliga och juridiska skyldigheter i samband med affärsrelationen med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. ”Bearbetning” innebära att vi samlar, lagrar, raderar eller överför personlig information, för att ge några exempel.

Personlig information som bearbetas av oss inkluderar:

– Kunders och leverantörers grundläggande information och kontaktinformation, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, funktion, vår kontaktpersons avdelning etc.

– Information som vi behöver för fakturering och betalning, som bankdetaljer, skattenummer, kredithanteringsinformation etc. så länge det gäller information från en neutral person,

– Information om hantering av leverantörs- och kundrelationer, som beställningshistorik, etc. så länge det gäller information från en neutral person,

– Specialkategorier av personlig information som relaterar till kunder inom sjukvårdssektorn, som diagnoser och behandlingsrelaterad information som krävs för behandlingen.

Vi får regelbundet den personliga information som bearbetats av oss inom ramverket för och under vår affärsrelation med våra kunder. I en del fall får vi även personlig information från dotterbolag i Linde, t.ex. kontaktinformation från leverantörer inom Linde hantering av leverantörsrelationer.

I en del fall, processar vi även personlig information som vi har fått på annat sätt, allt enligt med tillämpliga dataskyddslagar. Detta gäller vanligtvis:

– Allmänt tillgängliga källor, t.ex. Handels- och affärsregister, mässor, utställningar, internetkällor, tidningar, handelskataloger.

– Tredje part som inte är ett dotterbolag inom Linde, t.ex. Handels/bransch organisationer, etc.

2. Syfte för bearbetning av Linde Gas AB och laglig grund

Vi bearbetar din personliga information endast för tillåtna syften och enligt tillämpliga lagbestämmelser i GDPR och relevanta dataskyddslagar.

2.1 Vi behandlar data för att uppfylla våra avtalsförpliktelse

Vi behandlar personlig information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder och leverantörer eller för att genomföra så kallade föravtalsåtgärder, vilka genomförs efter specifik begäran.

I dessa fall, bestäms databearbetningens syfte av avtalet som vi har avslutat med våra kunder eller leverantörer och tjänster som tillhandahålls enligt detta kontrakt. Detta inkluderar även, till exempel, bearbetning av personuppgifter i kontexten att skicka kataloger, information om våra tjänster eller förberedelse av specifika erbjudanden.

2.2 Vi bearbetar information för att skydda legitima intressen

Vi bearbetar även personlig information i den mån det är nödvändigt för att skydda de legitima intressena för Linde Gas AB eller företag inom Linde såväl som våra kunder (och om tillämpligt, andra tredje parter). När detta är fallet, bearbetar vi personlig information endast efter vederbörlig hänsyn till dina relevanta intressen.

Detta inkluderar i detalj t.ex.:

– Leverans av Linde-produkter och tillhandahållande av tjänster,

– Kundtjänst och hantering av klagomål,

– Direktbrev, såvida du inte har nekat bearbetning av dina personliga information för dessa ändamål,

– Övervakning av allmänna utrymmen på våra filialer med optisk-elektronisk utrustning (videoövervakning),

– Överföring av personlig information inom Linde för interna administrativa ändamål,

2.3 Vi bearbetar information med ditt samtycke

Vi bearbetar även din personliga information om du har givit ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera, dock, att informationsbearbetning fram tills återkallandet fortfarande är tillåtet.

2.4 Vi behandlar data för att uppfylla juridiska krav

Vi är skyldiga att bearbeta viss information för att leva upp till juridiska krav. Sådana krav kan komma från vissa bestämmelser i nationell kommersiell, handel, skattelagar och sociala lagar såväl som EU-lagar, t.ex. i samband med förordningar för att undvika att finansiera ism. I detalj kan detta även resultera i skyldigheter för Linde Gas AB att skydda, lagra, rapportera och samla information, vilket allmänt tjänar kontrollerande ändamål från respektive myndighet.

2.5 Information angående ändring av syfte

Om vi skulle bearbeta din personliga information för annat syfte än det vi från början samlade dem, kommer vi endast göra detta i den utsträckning som lagen tillåter och informera dig om detta nya syfte.

3. Mottagare av din information

Personlig information kommer endast att göras tillgängligt till andra företag i Linde om och i den mån det är nödvändigt för att skydda våra juridiska och kontraktsenliga rättigheter och skyldigheter. Detta kan, till exempel, vara fallet för koordinering av våra kontraktsenliga tjänster. Typiska exempel är centraliserade leverantörs- och kundhanteringstjänster, centraliserade IT-tjänster och det interna centrat för delningstjänster för ekonomi och bokföring.

Vi samarbetar med externa tjänsteleverantörer för att uppfylla vissa kontraktsenliga skyldigheter. Detta är till exempel fallet i samband med specifika leverantörs- och kundhanteringstjänster, värdskap för IT-infrastruktur och externt centra för delningstjänster för ekonomi och bokföring, betalningsbearbetning (kreditkort, direktdebitering, kontoköp), logistik och leverans, PR-aktiviteter eller transaktioner för onlinebeställningar. Såvitt vi involverar externa tjänsteleverantörer sker detta alltid inom de juridiska begränsningarna och i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.

Vi överför endast personlig information till andra mottagare utom Linde om vi är juridiskt skyldiga att göra det. I alla andra fall, överför vi endast din information till tredje part om du har gett motsvarande samtycke.

I kontexten av kontinuerlig utveckling av vår verksamhet, kan vi avyttra dotterbolag eller affärsdelar eller slå samman vårt företag eller delar därav med ett annat företag. Sådana transaktioner innefattar vanligtvis en överföring av kundinformation tillhörande det sålda eller avyttrade dotterbolaget eller affärsdel till köparen eller företaget som skapats av sammanslagningen. Om den osannolika händelsen att hela Linde säljs eller substantiella delar därav, kommer dina personuppgifter också att överföras till köparen.

4.& Skyldighet att tillhandahålla data

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till våra kunder måste vi bearbeta viss personlig information eller så är vi juridiskt skyldiga att göra det. Vi samlar motsvarande information från dig vid ingående av kontraktet (t.ex. adress, kontaktinformation och funktion vid verksamheten).

Utan denna information kan vi inte ingå kontrakt med våra kunder.

5. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte automatiserat beslutsfattandeprocesser för procedurer som har juridiska implikationer eller en liknande signifikant påverkan på dig. Inga beslut kommer att göras utan ytterligare mänsklig granskning.

Profilering inom betydelsen hos Art. 4 (4) GDPR sker generellt inte hos Linde. I händelse av ett undantag, kommer en separat dataintegritetsnotis tillhandahållas.

III. Hur vi använder personlig information för vår hemsidas syften

Företagen inom Linde har hemsidor för att tillhandahålla dig information angående företagen i Linde och deras produkter och tjänster.

1. Typ och ursprung av personlig information som bearbetas av Linde Gas AB

När du besöker en av Linde hemsidor, samlar vi viss personlig information från dig. Personlig information som bearbetats i anslutning till detta kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Personuppgifter som behandlas i samband med driften av våra webbplatser tillhandahålls normalt av dig när du använder vår hemsida, t ex när du registrerar dig för en viss tjänst, till exempel ett nyhetsbrev. I vissa fall kan emellertid personuppgifter som behandlas också tillhandahållas av tredje parter som inte är anslutna till Linde, till exempel internetleverantörer eller, marknadsföringspartners eller programvaruplugin främst på grund av tekniska skäl. Följande data (särskilt logginformation och enhetsdata) behandlas automatiskt av Linde Gas AB:

– Namnet på din internetleverantör (ISP)

– Din IP-adress

– Din webbläsartyp och ditt operativsystem (OS)

– Datum, längd och tidpunkt du besökte webbplatsen

– Besökta hemsidor

– Hämtad information och nedladdade filer

– Ditt land

– Din URL-referens

– Ditt sökord om du hänvisades till vår hemsida från en sökmotor

2. Syfte för bearbetning av Linde Gas AB och laglig grund

Vi bearbetar personlig information endast i den utsträckning som behövs i varje fall.

2.1 Vi behandlar data för att uppfylla våra avtalsförpliktelse

Vi behandlar personlig information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder eller för att genomföra så kallade föravtalsåtgärder, vilka genomförs efter specifik begäran. Detta kan vara fallet när du registrerar dig för vissa tjänster, för onlinebeställningar eller vår levarantörsportal.

2.2 Vi bearbetar information för att skydda legitima intressen

Vi bearbetar även personlig information i den mån det är nödvändigt för att skydda de legitima intressena för Linde Gas AB eller företag inom Linde såväl som våra kunder (och om tillämpligt, andra tredje parter). När detta är fallet, bearbetar vi personlig information endast efter vederbörlig hänsyn till dina relevanta intressen.

Detta inkluderar i detalj t.ex.:

– Åtgärder för att analysera pseudonymiserat användarbeteende för att ytterligare utveckla vår hemsida,

– Åtgärder för att tillhandahålla hemsidesfunktionaliteter som användarkontohantering, kundvagnar

2.3 Vi bearbetar information med ditt samtycke

Vi bearbetar även din personliga information om du har givit ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera, dock, att informationsbearbetning fram tills återkallandet fortfarande är tillåtet. Detta inkluderar i detalj t.ex.:

– Registrering för nyhetsbrev,

– Kampanjer,

– Kontaktförfrågningar

3. Mottagare av din information

3.1 Linde företag och tjänsteleverantörer

Linde Gas AB delar personuppgifter enligt beskrivningen ovan (se avsnitt II. 3).

3.2 Sociala medietillhandahållare

På en del hemsidor integrerar Linde Gas AB innehåll och publiceringar (bloggar, inlägg, nyheter, videofilmer, intervjuer etc.) som redan har publicerats i andra sociala medier/sociala nätverk (t.ex. Facebook, LinkedIn, Twitter). Så länge du inte klicka på något sådant innehåll, kommer inte några personuppgifter att överföras till respektive sociala medietillhandahållare.

Genom att klicka på innehåll på en sociala medievägg, kommer din IP-adress att överföras till respektive sociala medietillhandahållare och användas enligt deras integritetspolicy. En informationsbanner på en sociala medievägg informerar dig om att du genom att klicka på ett specifikt innehåll, tillåter en sådan överföring av dina personuppgifter.

Du kan hitta mer information angående bearbetningen av dina personuppgifter av de sociala medietillhandahållarna här:

Facebook integritetspolicy

LinkedIn integritetspolicy

Twitter integritetspolicy

3.3 Eloqua

Vi använder tjänsten Eloqua för optimal kommunikation med våra kunder. Eloquas servrar för vår tjänsteleverantör, ORACLE Deutschland B.V & KG, är lokaliserade Riesstrasse 25, 80992 München, Tyskland. Inom ramen för support- och administrationstjänster kan vi inte utesluta möjligheten att enskilda anställda i Oracle Corporation utanför EU i enskilda fall kan ha tillgång till användardata under tillhandahållandet av avtalsenliga tjänster. Som en försiktighetsåtgärd har vi garanterat tillräckligt dataskydd från Oracle Corporation genom tillräckliga garantier enligt kraven. Eloqua kommer att placera en ihållande cookie på varje inloggningssida om det inte finns någon Eloqua-cookie på din enhet redan. Om du redan har besökt en hemsida som använder Eloqua kan du redan ha en cookie från Eloqua.

Eloquas cookies används för att analysera hur våra hemsidor används så att vi kan fortsätta att förbättra dem. E-post som skickas genom Eloqua använder spårningsteknologi. Vi använder denna information främst för att få reda på vilka ämnen som intresserar dig, genom att se om vår e-post öppnades och vilka länkar du klickade på. Vi använder sedan denna information för att både förbättra e-post som vi skickar till dig och den tjänst vi tillhandahåller, samt för att koppla dem till redan existerande information från spårning eller profilering. För att undvika användningen av Eloquas cookies på den enheten i framtiden kan du besöka följande länk: http://www.oracle.com/us/legal/privacy/privacy-policy/index.html#opt-out

Om du inte vill att vi ska känna igen din dator vid efterföljande besök (med cookies som sparats på din hårddisk), kan du även ställa in din browser så att den släcker cookies, blockerar cookies eller varnar dig före cookies sparas. Om du inte tillåter cookies kommer du inte kunna använda en del av våra tjänster. I allmänhet tillåter cookies oss att se vem du är och på så sätt erbjuda dig bättre och mer anpassade tjänster.

4. Cookies

Vi använder cookies. Mer information angående arten och syftet med cookies som vi använder hittar du i vår cookiepolicy, tillgänglig på: https://www.linde-healthcare.se/sv/footer/cookie_policy.html.

5. Länkar

Våra hemsidor innehåller länkar till andra hemsidor, som är föremål för separata integritetspolicyer från respektive operatör av sådana webbplatser.

Viktigt meddelande

Information angående rätten till invändning

1.Invändning i särskilda individuella situationer

Du har rätt att när som helst invända mot vissa typer av bearbetning av din personliga information för skäl som uppstår från din enskilda situation. Denna rätt gäller informationsbearbetning i allmänhetens intresse och till informationsbearbetning för att skydda legitima separata intressen. Denna rätt gäller även för profilering, i den mån det bygger på dessa två bestämmelser

Om det uppstår en motsägelse kommer vi att sluta bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller dock inte om vi kan bevisa tvingande skäl som är värda att skydda för bearbetningen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska krav.

2. Invändning mot bearbetning för direktreklamssyfte

I individuella fall bearbetar vi din personliga information för direktreklamssyften. Detta är fallet om vi till exempel skickar dig information om specialerbjudanden eller rabattkampanjer.

Du har rätt att invända mot bearbetning av dina personliga information för dessa ändamål. Denna rätt gäller även för profilering, i den mån den kan kopplas till direktreklam.

I händelse av en invändning, kommer vi inte längre att bearbeta din personliga information för dessa syften.

Din invändning kräver inte någon särskild form kan skickas till oss med e-post på:

info.ren@linde.com

Stockholm, maj 2020

Till toppen av sidan